برای آنکه سپهر را با اراده ای همچون دژ به چنگ آوریم